Presidência

Presidente: Marcelo Angelo Zeni Serafini

Tel: 3204-3000

E-mail: sinergia-es@sinergia-es.org.br